Списък на ключовите думи в Pascal

program
програма - указва начало на програмата
procedure
процедура - указва начало на процедура
function
функция - указва начало на функция
begin
начало - начало на блок от оператори
end
край - край на блок от оператори, на оператор case или на декларация на запис или клас
uses
използва - указва използваните външни модули
var
променливи - следват декларации на променливи
const
константи - следват декларации на константи
type
типове - следват декларации на типове данни
label
етикети - следват декларации на етикети
integer
цяло число - цяло число със знак и стойност в диапазона -32768..32767
word
цяло число дума - цяло число без знак и стойност в диапазона 0..65535
shortint
цяло число кратко - цяло число със знак и стойност в диапазона -128..127
byte
цяло число байт - цяло число без знак и стойност в диапазона 0..255
longint
цяло число голямо - цяло число със знак и стойност в диапазона -2147483648..2147483647
real
реално число - реално число в диапазона 2.9 * 10-39 .. 1.7 * 1038 и точност 12 знака
single
реално число единична точност - реално число в диапазона 1.5 * 10-45 .. 3.49 * 1038 и точност 8 знака
double
реално число двойна точност - реално число в диапазона 5 * 10-308 .. 1.7 * 10308 и точност 16 знака
extended
реално число голяма точност - реално число в диапазона 3.4 * 10-4932 .. 11 * 104932 и точност 20 знака
comp
цяло число голямо специално - цяло число в диапазона -2-63+1 .. 263 -1 и точност 20 знака
string
низ - поредица от символи
boolean
булев - логически (булев) тип данни, съдържащ стойност True (Вярно) или False (Невярно)
Read
Прочети - прочита стойност на променлива от клавиатурата или от файл
ReadLn
Прочети До Нов Ред - прочита стойност на променлива от клавиатурата или от файл и игнорира всичко друго до края на реда
Write
Запиши - отпечатва стойност на променлива, константа или израз, или ги записва във файл
WriteLn
Запиши И Нов Ред -  отпечатва стойност на променлива, константа или израз, или ги записва във файл, и добавя нов ред накрая
if
ако - указва условие, в зависимост от което се изпълнява един или друг оператор
then
то - указва оператора, който ще се изпълни ако условието връща стойност True (Вярно)
else
иначе - указва оператора, който ще се изпълни ако условието връща стойност False (Невярно)
case
в случай че - указва израз, в зависимост от стойността на който ще се изпълни един от няколко оператора
of
е - ако е след case: указва начало на възможните стойности, и операторите които ще се изпълнят за тях; ако е след array или file: указва типа на елементите, от които ще се състои масива или файла
goto
иди на - указва етикет, от който нататък ще продължи изпълнението
return
върни - указва резултата който ще върне функцията
Halt
Спри - спира изпълнението на програмата
for
за - указва променлива, стойността на която ще се променя с единица за всяко завъртане на цикъла между дадена начална и крайна стойност
to
до - указва крайната стойност, до която ще нараства стойността на променливата
downto
надолу до - указва крайната стойност, до която ще намалява стойността на променливата
do
изпълни - указва командите, които ще се изпълняват за всяко завъртане на цикъла
while
щом - указва условие, което докато е изпълнено, ще се повтарят дадена група команди. Условието се проверява преди всяко завъртане на цикъла (т.е. преди изпълнението на командите, включени в тялото на цикъла)
repeat
повтаряй - указва начало на група команди, които ще се повтарят, докато не се изпълни дадено условие
until
докато - указва условие, което щом се изпълни, ще спре повтарянето на групата команди преди until. Условието се проверява след всяко завъртане на цикъла (след изпълнението на командите, включени в тялото на цикъла)
break
прекъсни цикъла - прекъсва изпълнението на цикъл; изпълнението на продължава от следващия оператор след цикъла
continue
продължи следващо - прекъсва текущото изпълнение на командите от тялото на цикъла; прави се проверка дали не е достигнат края на цикъла, и ако не е, изпълнението продължава със следващо завъртане от цикъла
array
масив - указва масив - поредица от еднотипни променливи, наречени елементи, достъпни чрез общо име и индекс
record
запис - указва запис - поредица от разнотипни променливи, наречени полета, достъпни чрез своето име
file
файл - указва дисков файл от определен ти еднотипни елементи
Assign
Свържи - свързва дадена файлова променлива със физически файл на диска
ReWrite
Презапиши - отваря файл за презапис
Reset
Нулирай - отваря файл за четене или презапис
Close
Затвори - затваря отворен файл и обновява съдържанието му
EOF
Край Файл - връща стойност Вярно (True)  ако е достигнат края на файла
Seek
Търси - пренасочва файловия указател към указан елемент във файла
FilePos
Файл Позиция - връща моментното положение на файловия указател
FileSize
Файл Размер - връща броя елементи, които са записани във файла